General Section
    News
    Announcements
    Activities
    กำหนดการ
    Download
    Jobs
    Faculties
    Facilities
    ศิษย์เก่า
    Project search
    ผลงานนิสิต
    ผลการพิจารณา Proposal
M.Sc. Program
    หลักสูตร
    โครงสร้างหลักสูตร
    เนื้อหารายวิชา
    การรับสมัคร
    คณะกรรมการหลักสูตร
    คู่มือการศึกษาและแผ่นพับ
    กำหนดการสอบเข้าศึกษา
Ph.D. Program
    หลักสูตร
    โครงสร้างหลักสูตร
    เนื้อหารายวิชา
    การรับสมัคร
    คณะกรรมการหลักสูตร
    บทความทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์และรางวัล
 
 
 
Topic Last update
กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาต้น 2561 19/06/18
รายชื่อผู้ชำระค่าอบรมและมีสิทธิเรียนปรับพื้นฐาน IT 19/06/18
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์และมีสิทธิลงทะเบียนปรับพื้นฐาน ภาคในเวลา 2561 05/06/18
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียนและมีสิทธิสอบสัมภาษณ์ IT ภาคในเวลาราชการ ปีการศึกษา 2561 28/05/18
เปิดรับสมัครสอบเข้าศึกษาต่อปริญญาโท IT ภาคนอกเวลาราชการ ปีการศึกษา 2561 25/05/18
รายชื่อนิสิตสอบประมวลความรู้ ภาคปลาย 2560 15/05/18
ประกาศที่นั่งสอบและรายชื่อผู้มีสิทธิสอบวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ภาคในเวลาราชการ 2561) 15/05/18
กำหนดการสอบประมวลความรู้ ภาคการศึกษาปลาย 2560 26/04/18
ตารางสอบโครงการพิเศษ ประจำภาคปลายปี 2560 10/04/18
รายละเอียดการส่งรายงานโครงการพิเศษฉบับสมบูรณ์ 09/04/18
ประกาศเลื่อนการส่งรายงานประกอบโครงการพิเศษ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 22/03/18
แบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 19/03/18
แบบฟอร์มขอสอบโครงการพิเศษ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 13/03/18
ผลการพิจารณาหัวข้อโครงการพิเศษ (วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561) 07/03/18
การนำเสนอโครงการพิเศษต่อสาธารณชน 30/01/18
หน้าที่   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13